Program profilaktyki

 PROGRAM PROFILAKTYKI - WERSJA PDF

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W RZEWNIU

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W RZEWNIU

ORAZ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W RZEWNIU

2016/2017

  ?Bezpieczna i przyjazna szkoła?

 

WSTĘP

PROFILAKTYKA to: wszelka działalność zapobiegająca zjawiskom szkodliwym: chorobom, wypadkom, przestępczości itp., jeden z podstawowych kierunków działania współczesnej medycyny polegających na usuwaniu przyczyn różnych chorób.

Słownik Wyrazów Obcych

PROFILAKTYKA
Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

 

Wyróżnia się trzy rodzaje profilaktyki :

 • pierwszorzędową polegającą na promowaniu zdrowego stylu życia i zapobieganiu zagrożeniom, w szczególności zaś na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z wymogami życia,
 • drugorzędową ukierunkowaną na ujawnianie osób o najwyższym ryzyku dysfunkcjonalności i na pomaganiu im w redukcji tego ryzyka,
 • trzeciorzędową prowadzoną tylko przez instytucje specjalistyczne, a rozumianą jako interwencję, po wystąpieniu dysfunkcji, w celu przeciwdziałania pogłębianiu się procesu chorobowego.

 

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU ROFILAKTYKI

1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn.

     zmianami).

2.Karta Nauczyciela.

3.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust.

4.Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.11.1998 r.

5.Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33 ).

6.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r., Nr 61 poz. 624 i Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 146, poz. 1416, z późn. zm.).

7.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraztreści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 67, z późn. zm.).

8.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowaniaprowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537).

9.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763).

10.Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałaniazwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich.

11.Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie opracowania rządowego programu zapobiegania i eliminowania zjawiska wykorzystania seksualnego nieletnich (Monitor Polski Nr 50 poz. 476).

12.   na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniuRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).

13.Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).

14.Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 468).

15.Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniuwyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55).

16.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.).

17.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

18.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielaniaorganizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).

19.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 977).

20.Statut Szkoły (ewaluowany na bieżąco zgodnie z rozporządzeniami MEN).

21.Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

22.Ustawa z dn.24kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.


Profilaktyka w szkole powinna być realizowana na podstawie Szkolnego Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów i lokalnego środowiska. Program ten powinien być programem różnorodnych działań, które nie mogą być zredukowane tylko do zajęć edukacyjnych, powinien być programem działań opartych na modelu proponowanym przez współczesną profilaktykę, jej koncepcje czynników ryzyka i czynników chroniących.

Działania profilaktyczne mogą być realizowane w projektach międzyprzedmiotowych np. na wychowaniu do życia w rodzinie, wychowaniu dla bezpieczeństwa, na lekcjach biologii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania fizycznego, religii i innych przedmiotach. Wśród tych działań powinny znaleźć się przyjęte i wszystkich obowiązujące zasady i reguły postępowania, które znane są całemu personelowi, ucznio i rodzicom, ustalony system reagowania kryzysowego np. procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją, ustalone sposoby komunikacji.

Ważnym elementem profilaktyki powinno być rozwijanie systemu poradnictwa młodzieżowego i rodzinnego, a także działania nastawione na rozwiązywanie i przeciwdziałanie problemom edukacyjnym uczniów poprzez wstępne diagnozowanie i podejmowanie działań naprawczych przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Standardową ofertę powinno stanowić poradnictwo dotyczące problemów emocjonalnych, rodzinnych, negatywnego wpływu subkultur, problemów powstających na tle nowych, zmuszających do konkurencji warunków życia.

Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szerokorozumianego sukcesu w tak trudnym dla niego okresie adolescencji. Zaspokajając jego potrzeby, nauczyciele, a w szczególności wychowawcy kształtują samodzielne myślenie, budują wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego człowieka, wskazują jak radzić sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia bez substancji psychoaktywnych, wypracowują sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dostarczają wiedzy o dobrym i zdrowym życiu, dają osobiste wsparcie.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania wychowawczo ? profilaktyczne, a także reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania ryzykownych zachowań.

Szkolny program profilaktyki obejmuje profilaktykę I rzędową (skoordynowaną z działaniami wychowawczymi). Obiektem działań jest całe środowisko szkolne. Program jest opracowany na podstawie diagnozy obszarów problemowych szkoły i dotyczy części aspektów szkolnego programu wychowawczego między innymi działań prozdrowotnych, współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

 

II. CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO 

Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną fazę w życiu człowieka. Z perspektywy społecznej dokonują się w nim zmiany w obrazie siebie, formują się nowe wzorce relacji interpersonalnych, wzrasta liczba i jakość nowych doświadczeń osobistych i społecznych. Rozwijane są w tym czasie umiejętności pozwalające na kształtowanie poczucia własnej kompetencji. Młody człowiek osiąga nowy status społeczny, zwiększają się jego możliwości osiągania celów, otrzymywania wzmocnień i kształtowania nowych zachowań.

Wiek 13 ? 16 lat określa się jako okres ryzyka ze względu na podejmowanie przez młodzież zachowań problemowych. Szkoła, ze względu na spędzanie znacznej części aktywnego życia młodzieży, jest głównym terenem działań profilaktycznych I fazy. Tu spotykają się najważniejsze dla młodego człowieka osoby dorosłe, rodzice i nauczyciele.

Środowisko, w którym dorasta młody człowiek jest coraz bardziej zróżnicowane pod względem moralnym, kulturowym i społeczno ? ekonomicznym. Znajduje się w sytuacji sprzyjającej deprawacji potrzeb, niesie to zagrożenia egzystencjonalne. Młodzież jest atakowana przez media, z których wypływają różnorodne mniej lub bardziej odpowiednie wzory zachowania. Sprzyja to uleganiu przez młodzież różnym kulturom, wchodzeniu w subkultury, ujawnianiu zachowań agresywnych, jak i sięganiu po środki uzależniające.

Najlepszą formą przeciwdziałania zachowaniom agresywnym i uzależnieniom od środków psychoaktywnych jest oddziaływanie na środowisko szkolne oraz rodzinę. Konieczne jest wychowanie prozdrowotne oraz propagowanie wśród młodzieży modelu zdrowego stylu życia, spędzania wolnego czasu bez alkoholu, papierosów i narkotyków. Służą temu m.in. oddziaływania psycho- wychowawcze, zabawy integracyjne, indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami oraz badania ankietowe jako wskaźnik dla działań projektujących.

DIAGNOZA I IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW

Na diagnozę środowiska szkolnego składają się :

 • obserwacja zachowania uczniów,
 • analiza frekwencji w dziennikach lekcyjnych,
 • analiza zeszytów uwag,
 • analiza ankiet,
 • analiza frekwencji rodziców na zebraniach organizowanych przez szkołę,
 • rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami.

Pozwala to na wyłonienie uczniów z problemami takimi jak:                        

 • wagary,
 • palenie papierosów, picie alkoholu, picie napojów energetycznych
 • brak dyscypliny i niska kultura języka,
 • brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne uczniów, będących w trudnej sytuacji
 • materialnej.

 

Diagnoza obejmowała problemy młodzieży widoczne na terenie szkoły przejawiane w zachowaniach uczniów, problemy edukacyjne i wychowawcze obserwowane przez wychowawców i nauczycieli przedmiotów, problemy zgłaszane przez rodziców, zakres zainteresowań uczniów i zaangażowanie rodziców w działalność szkoły.

Na podstawie diagnozy zauważono występowanie problemów: opuszczanie pojedynczych lekcji, wagary, palenie papierosów, drobne bójki i zaczepki, brak motywacji i chęci do nauki a co za tym idzie niskie oceny w nauce i zachowaniu.

Aby zapobiec złym zjawiskom i tworzyć ?bezpieczną szkołę? Szkolny Program Profilaktyki w Gimnazjum pt. ?Bezpieczna i przyjazna szkoła? został dostosowany do zmieniających się potrzeb naszej szkoły. Powstał w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy (oba programy wzajemnie się uzupełniają i przenikają), doświadczenie pracy z uczniami, rodzicami i gronem pedagogicznym oraz analizę literatury przedmiotowej.

Szkolny program profilaktyki powstał również w oparciu o program wychowawczy, WSO i podstawę kształcenia ogólnego.

I.  ADRESACI PROGRAMU

Adresatami Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Szkół w Rzewniu są: uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.

II. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU

Program będzie realizowany od września roku szkolnego 2016/2017.

 

III. CEL GŁÓWNY

Planowanie i wdrażanie oddziaływań profilaktycznych na ucznia, jego środowisko w celu przygotowania uczniów do zdrowego stylu życia i zminimalizowania negatywnych wpływów środowiska oraz własnych ograniczeń.

Tworzenie Programu Profilaktyki zostało poprzedzone rozpoznaniem potrzeb i problemów uczniów poprzez dokonanie diagnozy wśród: uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi

Profilaktyka w naszej szkole będzie się koncentrować na wzmacnianiu czynników chroniących:

a)rozwijanie zainteresowań uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym,

b)wspomaganie rozwoju moralnego uczniów (poszanowanie norm, wartości i autorytetów),

c)stwarzanie uczniom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych: kół zainteresowań, zespołów sportowych,

d)podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w szkole.

 

IV. CELE SZCZEGÓŁOWE

1.Zmniejszenie ilości opuszczonych godzin lekcyjnych.

2.Wzmocnienie motywacji do nauki, kształtowanie świadomości użyteczności nauczanych przedmiotów.

3.Eliminowanie agresywnych zachowań uczniów i stosowanej przez nich przemocy.

4.Wdrażanie uczniów do przestrzegania norm zachowań dotyczących kultury osobistej.

5.Wykształcenie właściwej postawy wobec problemów uzależnień.

6.Pomoc psychologiczno ? pedagogiczna uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym problemy wychowawcze.

7.Pomoc socjalna uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

8.Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

9.Kontynuacja współpracy z instytucjami na rzecz profilaktyki (GOPS, Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna, Policja, GKRPA, PCK).

10.Zapoznanie z wykazem instytucji, w których można uzyskać pomoc.

V. FORMY REALIZACJI

1.Indywidualna rozmowa z uczniem.

2.Spotkania z rodzicami.

3.Mini wykłady.

4.Konkursy.

5.Spektakle profilaktyczne.

6.Gazetki.

7.Programy profilaktyczne.

8.Prezentacja materiałów profilaktycznych.

9.Gry i zabawy integracyjne.

10.Akcje charytatywne SK PCK w Gimnazjum zgodnie z potrzebami i planem pracy.

11.Przedsięwzięcia SU i klubu sportowego RAJD.

 

VI.  PLANOWANE EFEKTY 

1.Zmniejszenie przypadków zachowań agresywnych, niszczenia mienia szkolnego, używania wulgarnych słów, łamania kodeksu ucznia, uleganiu negatywnym wpływom rówieśników.

2.Poprawa frekwencji uczniów i wpływu rodziców na ten fakt.

3.Znajomość zagrożeń wynikających z używania środków uzależniających, zmniejszenia zagrożenia sięgania po te środki.

4.Wzrost zainteresowań udziałem w konkursach, apelach, akcjach.

5.Uczestniczenie uczniów w promocji zdrowego stylu życia.

6.Poprawa relacji uczeń ? uczeń, uczeń ? nauczyciel, nauczyciel ? rodzic.

7.Wzbogacenie wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu profilaktyki.

8.Korzystanie przez rodziców ze wsparcia instytucji profesjonalnej (Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna, GOPS, Policja).

9.Poprawa aktywności i samorządności uczniów.

10.Zwiększenie liczby rodziców aktywnie uczestniczących w życiu szkoły.

11.Szybka adaptacja uczniów klas pierwszych w nowym środowisku.

VII. EWALUACJA

 

Cel ogólny ewaluacji:

podniesienie efektywności pracy szkoły.

Cel szczegółowy:

sprawdzenie funkcjonowania Programu Profilaktyki w praktyce szkolnej oraz jego

modyfikacja i wyeliminowanie dostrzeżonych braków.

 

Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki dokonywana jest w następujących formach:

 • dyskusjach na posiedzeniach Rady pedagogicznej,
 • dyskusjach zespołu wychowawczego,
 • dyskusjach z udziałem Rady Rodziców,
 • dyskusjach z udziałem rodziców na zebraniach klasowych,
 • na lekcjach wychowawczych w formie dostępnej dla ucznia,
 • ankietach,
 • obserwacjach,
 • rozmowach (indywidualnych i grupowych).

VIII. KIERUNKI DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH I PROFILAKTYCZNYCH

 • wyposażenie w fachowe materiały i publikacje dotyczące profilaktyki,
 • włączenie przedstawicieli samorządu uczniowskiego do konkretnych działań (uczniowie powinni mieć poczucie odpowiedzialności za to, co dzieje się w ich środowisku),
 • organizowanie systematycznych, profilaktycznych zajęć edukacyjnych w ramach lekcji wychowawczych, zastępstw doraźnych lub spotkań dodatkowych, lekcji bibliotecznych,
 • stała współpraca z rodzicami w celu przekazywania im wiedzy na temat zagrożeń, a także zapoznanie ich z działaniami szkoły wynikającymi z planu,
 • organizowanie w szkole imprez tematycznych (konkursy, przedstawienia i teatry profilaktyczne, itp.)
 • realizowanie programów profilaktycznych przez posiadających uprawnienia nauczycieli oraz specjalistów z zewnątrz,
 • systematyczne omawianie w ramach Zespołu Wychowawczego oraz Rady Pedagogicznej efektów realizacji planu profilaktyki w szkole,
 • organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych w celu zapewnienia uczniom alternatywnych możliwości spędzania czasu wolnego,
 • tworzenie różnorodnej i atrakcyjnej oferty w toku zajęć edukacyjnych,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli (szerzenie wiedzy na temat uzależnień, agresji, sposobów stosowania form pomocy,
 • opracowanie tematów na godziny do dyspozycji o tematyce profilaktycznej.

 

IX. SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DZIAŁAŃ (tabela)

Problem

Zadania

Formy i metody

interwencji profilaktycznej

Realizator

Proponowany termin realizacji

WAGARY

- brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne

1. Poprawienie frekwencji uczniów.

- systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów swojej klasy,

- sporządzanie miesięcznych zestawień,

wychowawcy

cały rok

 

 

 

2. Uświadomienie rodziców i uczniów o konsekwencjach zaniedbywania realizacji obowiązku szkolnego.

- przekazywanie informacji o absencji uczniów rodzicom na spotkaniach, pisemnie lub telefonicznie

z wpisem do dziennika i zeszytów uczniów,

wychowawcy

cały rok

 

 

 

3. Podniesienie poziomu motywacji do nauki.

- stosowanie aktywnych metod nauczania w celu podniesienia atrakcyjności zajęć,

- wykorzystywanie multimedialnych i innych środków dydaktycznych,

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

 

4. Kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych: bezpieczeństwa, akceptacji, przynależności rozwoju osobistego, sukcesu.

- praca kół i organizacji,

- udział w konkursach, olimpiadach,

- publikacje twórczości młodzieży,

n-le odpowiedzialni

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

 

 

WULGARYZMY

? brak kultury osobistej

1. Lekcja ?savoir ? vivru?

- godziny wychowawcze poświęcone tematowi dobrego zachowania,

wychowawcy klas wychowawca świetlicy

zgodnie z programem pracy

2. Egzekwowanie właściwego stroju uczniów.

- brak właściwego stroju zostanie odnotowany w uwagach o zachowaniu ucznia (wpływ na oceną z zachowania),

- kontrola zmiany obuwia,

- makijaż ? konieczność zmycia na lekcje/ w szkole oraz paznokci

nauczyciele

opiekun SU

nauczyciele

dyrektor

pracy wychowawcy klasy 

 

 

na bieżąco

  

 

3.Informowanie rodziców o niestosownym zachowaniu dzieci.

- zebrania, rozmowy   indywidualne,

 

wychowawcy klas, wychowawca świetlicy

opiekun SU, nauczyciele , dyrektor

 na bieżąco

 

PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

1. Przeciwdziałanie uzależnieniom (palenie papierosów, narkotyki, alkohol w tym dopalacze). Napoje energetyczne.

- realizacja programów profilaktycznych dotyczących problemu nikotyny, alkoholu   i narkotyków,

- przedstawienie kl I prezentacji o dopalaczach i filmu

- przedstawienie wyników na tablicy

- realizacja programu ?Trzymaj formę?,

- udział w   akcji ?Zachowaj Trzeźwy Umysł?,

- realizacja programu profilaktyki jamy ustnej ?Twój piękny uśmiech?,

- realizacja wskazań Sanepidu na rok 2016 a następnie 2017,

- gazetki poglądowe-Dnia bez papierosa , Światowego Dnia zdrowia , Dnia Walki z AIDS i inne

- Przegląd Działań Profilaktycznych,

 

- godzina wychowawcza poświęcone zdrowemu odżywianiu się pt. ?Czy wiesz co jesz??, bulimia, anoreksja, napoje energetyczne, środki odurzające PG

wychowawcy klas, wychowawca świetlicy,

B.Krupińska

M. Łyczkowska

B. Kierzkowska

M.Łyczkowska

 B. Krupińska

wychowawcy klas pierwszych

 wychowawcy klas, n-l biologii

A.Strzemieczny

 

n-l biologii ,przyrody wychowawcy

 

 B.Krupinska

 

wychowawcy, nauczyciele według grafiku w PSP

 

w miarę potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z programem pracy

 

 

 

listopad, grudzień kwiecień

 

zgodnie z programem pracy wychowawcy klasy

kwiecień- czerwiec

2. Zdrowy i racjonalny sposób odżywiania się.

- koło redakcyjne gazetki szkolnej SK PCK,

- działalność klubu uczniowskiego sportowego ?Rajd?,

- zajęcia wyrównawczo edukacyjne dla ucziów z opiniami PP-P,

- działalność SK PCK,

- działalność Klubu Sportowego RAJD, PG

M. Łyczkowska, A. Bujnowska, wychowawcy

 

 

 

 B. Krupińska

 

B.Kierzkowska

wg harmonogramu

 

 

 

 

3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych wspierających wszechstronny rozwój ucznia.

- zajęcia sportowe poza godz. lekcyjnymi,

B. Kierzkowska

wg harmonogramu

4. Profilaktyka wad postawy.

- dostosowanie ławek do wzrostu dzieci,

PSP

na bieżąco

 5. Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole.

- dyżury nauczycieli podczas przerw,

- przeprowadzanie systematycznych przeglądów pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa,

- edukacja uczniów   w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej.

nauczyciele

dyrektor i wychowawcy

dyrektor, koordynator ds. bezpieczeństwa

n-le w-f, biologii, chemii i przyrody

na bieżąco

AGRESJA

 

1. Zapoznanie uczniów z obowiązkami i prawami dziecka, (Konwencja o Prawach Dziecka, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Deklaracje Praw Dziecka, Konstytucja RP, Statut Szkoły, WSO.

Zapoznanie z aspektami prawnymi zjawiska agresji.

- godz. wych.

 

wychowawcy

 

 

 

 

pedagog, policja

 

zgodnie z programem pracy wychowawcy klasy

 

2. Integracja uczniów na poziomie szkoły.

- organizacja wycieczek, ognisk, dyskotek szkolnych,

- objęcie szczególna opieką   uczniów kl. I rozpoczynających naukę,

- ślubowanie kl. I,

- udział w apelach   i uroczystościach szkolnych,

- wypracowanie form współpracy z rodzicami,

wszyscy nauczyciele

PSP i PG

wych . kl. I PSP i PG

wychowawcy klas,

wszyscy nauczyciele

SU, wychowawcy

zgodnie z programem pracy wychowawcy klasy

 

3. Konsekwentne i systematyczne reagowanie na każdy przejaw agresji i przemocy.

- pracownicy szkoły obserwują zachowania agresywne uczniów i reagują na nie w zeszycie uwag, odnotowują w dzienniku pozytywne i negatywne zachowanie,

- pogadanka ? spotkanie z policjantem, z pedagogiem,

SU, wychowawcy

wszyscy n-le, obsługa

dyrektor

 

wrzesień -październik

4. Włączenie pedagoga w realizację.

- zapoznanie z wynikami ankiety,

- informowanie uczniów o możliwościach zwracania się o pomoc do wychowawcy, pedagoga w sytuacjach trudnych.

n-le, dyrektor

rodzice

 

na bieżąco

 

5. Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za mienie własne i społeczne.

- dyżury nauczycieli na przerwach, rodziców na dyskotekach, wycieczkach, zawodach sportowych,

- odpowiedzialność materialna za zniszczenia,

- konkursy czystości klas, wystroju,

- monitoring szkoły,

rodzice

 

SU

 

dyrektor

na bieżąco

 

POMOC

1. Pomoc socjalna uczniom w trudnej sytuacji materialnej.

- wnioski o stypendia, o dożywianie, zakup podręczników,

wychowawcy, Urząd Gminy, GOPS, GKRPA

zgodnie z potrzebami

 

2. Organizowanie pomocy koleżeńskiej.                    

 

3. Asertywność, radzenie sobie w sytuacjach trudnych,   stresowych, przemocy psychicznej, zapobieganie sytuacjom niskiej odporności psychicznej.                                      

- zajęcia z pedagogiem PP-P,

wych . świetlicy,

n-le przedmiotów

dyrektor

 

na bieżąco

 

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA

1. Zapoznanie z obowiązującymi regulaminami, Statutem, Programem Wychowawczym, Programem profilaktyki i procedurami postępowania w przypadku łamania zasad.

- godziny wychowawcze,

 zebrania z rodzicami,

 

 

 

 

 

wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

zgodnie z programem pracy wychowawcy klasy

2. Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami przestępczości nieletnich: paleniem papierosów   w miejscach publicznych, piciem alkoholu, agresji wobec innych oraz nauczycieli jako pracowników publicznych, łamania zasad dotyczących przemocy.

- spotkanie np. z policjantem, kuratorem sądowym, np. dla klas I, PG

- godziny wychowawcze,

- szkolenie n-li,

koordynator ds. bezpieczeństwa, dyrektor

na bieżąco

zgodnie z potrzebami

 

WSPÓŁPRACA

1. Współpraca wychowawców klas, nauczycieli.

- częste rozmowy z wychowawcami klas w celu podejmowania wspólnych zadań wychowawczych (zespoły nauczycielskie),

 - uwrażliwienie rady pedagogicznej na przejawy przemocy,

- wewnątrz i zewnętrz szkolne doskonalenie nauczycieli,

pracownicy szkoły

 

 

 

 

 

dyrektor

 

na bieżąco

 

 

 

 

zgodnie z potrzebami

 

2. Współpraca z rodzicami.

 - przekazywanie informacji na temat zachowania się uczniów na lekcjach,

 - wskazywanie rodzicom potrzeb stałej współpracy z wychowawcami,

 - organizowanie spotkań rodziców ? wspólne zastanawianie się nad przyczynami i sposobami eliminowania niewłaściwych postaw,

 - bieżące informowanie - bieżące informowanie rodziców o zachowaniu się ich dzieci,

- tworzenie Rady Rodziców,

- udział rodziców w akceptacji regulaminów szkoły,

- udział rodziców w stosownych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

- udział w imprezach okolicznościowych,

dyżury na dyskotekach,

- opieka i dowóz na zawody i konkursy,

-opiniowanie programów,

-kontynuacja współpracy z GOPS-em, Policją, Sądem, Parafią, Poradnią Psychologiczno ? Pedagogiczną, GKRPA, PCK, z fundacją ?Zachowaj Trzeźwy Umysł?, sanepidem,

- udział w przedsięwzięciach o charakterze środowiskowym,

 

 nauczyciele

 

nauczyciele uczący w danej klasie

wychowawcy klas

 

 

 

wychowawcy klas

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele,

wychowawcy klas,

dyrektor

na bieżąco

 

 

zgodnie z potrzebami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Współpraca z instytucjami na rzecz Profilaktyki.

godz. wych.

- bibliotekarz we współpracy z biblioteką gminną i PSP

 

na bieżąco

 

na bieżąco

 

 

4. Omówienie zasad zachowania wobec zagrożeń nowymi chorobami (wg aktualnych wskazań zagrożeń).

 

n-l biologii, przyrody,

wychowawcy klas.

na bieżąco

 X. PROPONOWANA LITERATURA 

1.Lekcje wychowawcze. Program edukacji psychologicznej dla uczniów gimnazjum. E. Sadowska (Nr DKW ? 4014 ? 89/00).

2.Lekcje wychowawcze. Ćwiczenia dla uczniów gimnazjum, klasa 1, 2, 3. E. Sadowiska.

3.?Twój piękny uśmiech?. Poradnik dla nauczyciela. Wydanie III. Wskazania metodyczne, treści programowe. PTOZ.

4.Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Część 1, 2, 3. Klaus W. Vopel. Wydawnictwo ?Jedność?.

5.Jak żyć z ludźmi? Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży. Ćwiczenia grupowe. Tłumaczenie Milena Bida.

6.Alkoholizm jako choroba. Bohdan T. Woronowicz. PARPA.

7.Jak pomóc dziecku nie pić? Alicja Pacewicz. PARPA.

8.Tajemnice ETOH. Jerzy Mellibruda. PARPA.

9.Podaj dłoń. David W. Johnson. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.

10.Zachodniopomorski Program Profilaktyki 2004 ? 2006 ?STOP! Przedwczesnemu zaproszeniu do dorosłości?, Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

11.?Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją, a w szczególności: narkomanią, alkoholizmem, prostytucją?, w: Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości Wśród Dzieci i Młodzieży.

12.Drugi Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków. Program profilaktyki dla młodzieży, nauczycieli i rodziców. Wydanie II. PARPA.

13.Budzik. Program profilaktyczny. Pracownia Profilaktyki Uzależnień przy Poradni Uzależnień ?ALKOAL?.

 

XI. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ

1.Asertywność ? sposób na agresję: Biblioteka w Szkole, 10/2001.

2.Projekt przeciwdziałania agresji i przemocy: BwSz, 4/2001.

3.Świat bez uzależnień byłby lepszy: BwSz, 9/2001.

4.Istota uzależnień od alkoholu: BwSz, 9/2002.

5.Promocja zdrowego stylu życia: BwSz, 4/2002.

6.Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym. Model postępowania biblio-terapeutycznego: BwSz, 9/1998.

7.Listy do uczniów i rodziców w sprawie uzależnień: BwSz, 9/1996.

8.Czy znasz zasady savoir ?vivre`u?: BwSz, 4/2001.

9.I ty możesz zostać św. Mikołajem: BwSz, 11/2001

10.Ludzie, którym ufam: BwSz, 9/2001.

11.W czym tkwi piękno i radość przyjaźni: BwSz, 10/2002.

12.Wolontariat ? służba na rzecz innych: BwSz, 12/2002.

13.Wolontariat Młodzieżowy. Program wychowawczy: BwSz, 12/2002.

14.Sąd nad mediami: BwSz, 1/2001.

15.Piękne kłamstwo ? o języku reklamy: BwSz, 10/1999.

16.Super pamięć ? poznajemy efektywne techniki zapamiętywania. Konspekt z zakresu 17. organizacji i techniki pracy umysłowej ucznia: BwSz, 10/2000.

17.Organizacja pracy umysłowej ucznia. Trudności w nauce i szkole: BwSz, 6/1999.

18.Organizacja pracy umysłowej i samokształcenie: BwSz, 4/1997.

19.Przed trudnym wyborem. Zajęcia z orientacji zawodowej: BwSz, 5/1999.

20.Książka ? moja Arkadia, kraina szczęścia. Program zajęć pozalekcyjnych profilaktytczno- edukacyjnych: BwSz, 10/2001.