Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY - WERSJA PDF


PROGRAM WYCHOWAWCZY

ZESPOŁU SZKÓŁ W RZEWNIU -

? SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I   GIMNAZJUM

 

 

W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem-
o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby poprzez wszystko co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również umiał bardziej być,
nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.

Jan Paweł II ? 1980r.

 


Pierwotne i największe prawa posiadają rodzice w stosunku do swoich dzieci. Nauczyciele wspierają rodziców w dziele wychowanie.

Wynikają stąd dwie ważne konsekwencje:

 • Kierunek działalności wychowawczej nie może być sprzeczny z wolą rodziców.
 • Nauczyciele nie ponoszą wyłącznej odpowiedzialności za wszystkie możliwe zadania wychowawcze.

 

I

WSTĘP

 

           Szkolny program wychowawczy opracowano w oparciu o Statut szkoły i zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

             W programie uwzględniono specyfikę dużej szkoły wielośrodowiskowej - Zespołu Szkół, składającego się ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Założenia programowe uwzględniają rozpoznane potrzeby uczniów, pochodzących z kilku miejscowości o zróżnicowanej strukturze społecznej. Zadania wychowawcze odpowiadają wiekowi uczniów w I, II i III etapie edukacyjnym oraz poziomowi ich dojrzałości psychofizycznej.

Wychowanie stanowi integralną część działalności każdego człowieka. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania.

Swoje oddziaływania wychowawcze nauczyciele realizują w procesie dydaktycznym przez akcentowanie wychowawczych treści i postaw w konkretnych jednostkach tematycznych zgodnie z programami nauczania, które wybrali. Ponadto każdy nauczyciel wywiera określony wpływ na uczniów swoją postawą i osobowością w bezpośrednich, także pozalekcyjnych kontaktach z młodzieżą. W świadomym i metodycznym wychowaniu szkolnym ma to być wpływ pozytywny i służyć   wszechstronnemu i harmonijnemu rozwojowi młodego człowieka.

Nauczyciel wychowujący nie ogranicza się do przekazywania wiedzy uczniom. Jest dla nich opiekunem, doradcą, przewodnikiem i autorytetem.

Nauczyciel wychowujący nie ogranicza się do przekazywania wiedzy uczniom. Jest dla nich opiekunem, doradcą, przewodnikiem i autorytetem.

 

 

III

 

WYBRANE WARTOŚCI ? PRIORYTETY W PROCESIE WYCHOWANIA

 

Na czele wartości, które nadają kierunek naszym oddziaływaniom wychowawczym, stawiamy:

 • prawdę
 • mądrość
 • dobro
 • oparcie na autorytetach
 • bezpieczeństwo rodziny
 • poczucie własnej godności i szacunek dla innych
 • równowagę wewnętrzną
 • prawdziwą przyjaźń
 • patriotyzm
 • wolność i właściwie pojętą tolerancję.

 

IV

PROFIL ABSOLWENTA ? WYCHOWANKA

 

Pragniemy wychować absolwenta, który powinien być:

 • odpowiedzialny (świadomy swoich praw i obowiązków, niezawodny, rzetelny)
 • prawy, uczciwy (mający świadomość uniwersalnych zasad moralnych, szczery, prawdomówny)
 • ambitny (pracowity, z aspiracjami)
 • kreatywny (twórczy, samodzielny, pomysłowy, z inwencją)
 • o szerokich horyzontach (otwartym umyśle)
 • życzliwy (otwarty na drugiego człowieka, uprzejmy, wrażliwy, kierujący się empatią, uczynny, gotowy do niesienia pomocy, wybaczania i kompromisu, koleżeński, pogodny, kulturalny)
 • asertywny (posiadający umiejętność dokonywania wyborów w różnych sytuacjach, wiedzę z dziedziny rozwiązywania konfliktów i umiejętność jej stosowania, broniący swoich przekonań, szanujący godność własną, ale również pełen szacunku dla godności drugiego człowieka).

Powinien też:

 • rozróżniać dobro od zła w sytuacjach codziennych
 • odrzucać przemoc i agresję
 • nie ulegać uzależnieniom
 • umieć współdziałać w zespole
 • potrafić nazywać i wyrażać swoje emocje
 • dokonywać właściwych wyborów dalszego kierunku kształceni i osobistego życia rodzinnego
 • postępować zgodnie z zasadami współżycia społecznego i świadomie uczestniczyć w życiu społecznym
 • być aktywnym odbiorcą dzieł kultury
 • rozumieć potrzebę harmonijnego współistnienia człowieka i środowiska
 • być zakorzenionym w tradycji , mieć poczucie tożsamości regionalne i narodowej, a także świadomość przynależności do Europy i świata
 • dbać o zdrowie i rozwój psychofizyczny, znać i respektować zasady zdrowego stylu życia
 • cechować się kulturą osobistą.

V

PRIORYTETOWE CELEWYCHOWANIA I EFEKTY WYCHOWAWCZE

A.WSPÓLNE DLA CAŁEJ SZKOŁY

V

1. Stwarzanie warunków dla prawidłowego rozwoju ucznia

Szkoła monitoruje i diagnozuje potrzeby uczniów poprzez:

 • zebranie informacji o uczniach przez wychowawców i nauczycieli na początku każdego cyklu edukacyjnego: w klasie I SP, IV SP i I gimnazjum,
 • bieżącą obserwację uczniów w różnych sytuacjach szkolnych,
 • współpracę z pedagogiem, psychologiem oraz instytucjami wspomagającymi szkołę.

Szkoła umożliwia uczniom z trudnościami edukacyjnymi wyrównywanie braków, likwidację lub minimalizację zaburzeń poprzez:

 • zdiagnozowanie przez wychowawców i nauczycieli uczących, we współpracy z pedagogiem i psychologiem oraz z rodzicami, na początku każdego etapu edukacyjnego, uczniów dysfunkcyjnych i umożliwienie im skorzystania z właściwej pomocy psychologiczno ? pedagogicznej;
 • organizowanie:

-         zajęć terapeutycznych zgodnie z zarządzeniem o pomocy psychologiczno ? pedagogicznej,

-         tematycznych spotkań dla rodziców.

2. Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich, kształtowanie więzi

   z krajem, regionem i krajem ojczystym poprzez:

 

 • realizację pracy wychowawczej związanej z tematyką: PATRON SZKOŁY,
 • realizację uroczystości patriotycznych i rocznicowych,
 • realizację wycieczek edukacyjnych i krajoznawczych.

3. Kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i otwartości na drugiego człowieka i wychowywanie ku wartościom poprzez:

 • wychowywanie w oparciu o autorytety moralne;
 •  uczenie okazywania szacunku wszystkim ludziom:
  - rodzicom,
  - pracownikom szkoły,
  - ludziom starszym,
  - niepełnosprawnym,
  - koleżankom i kolegom,
  - osobom innych wyznań i kultur;
 • udział uczniów w organizacjach szkolnych ukierunkowanych na niesienie pomocy oraz w akcjach charytatywnych,
 • pracę uczniów w wolontariacie ? współpracę z organizacjami pozaszkolnymi,

 

3. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych oraz samodzielnego myślenia i sprawnego działania, umożliwienie wszechstronnego rozwijania zainteresowań uczniów poprzez:

 • indywidualizację pracy z uczniem,
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych i uzupełnianie oferty zajęć zgodnie z potrzebami uczniów,
 • udział uczniów w konkursach,
 • organizowanie pracy z uczniem zdolnym.

 

 

B.W POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

I ETAP EDUKACYJNY

klasy I-III

 

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

ZADANIA SZKOŁY

 • Uświadamianie uczniom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki.
 • Uczenie zwyczajów, obyczajów i właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, wobec kolegów szkolnych i nauczycieli.
 • Uczenie właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów, w tym właściwych zachowań w ruchu drogowym.
 • Uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody.
 • Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych.

priorytetowe cele wychowania i efekty wychowawcze

w poszczególnych  klasach

Klasa

 

Cel wychowania

 

Efekty działań wychowawczych

 

I

Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej

Uczeń:

 • potrafi funkcjonować        w nowej grupie                 i efektywnie w niej działać,
 • ma świadomość znaczenia kontaktów interpersonalnych, związków z rodziną, rówieśnikami i najbliższym otoczeniem.

Uczeń:

-         ma poczucie przynależności do klasy,

-         umie zgodnie współpracować i współdziałać z kolegami podczas nauki i zabawy,

-         przestrzega zasad obowiązujących w szkole,

-         zna swoje miejsce w rodzinie ? prawa i obowiązki, obyczaje rodzinne,

-         zna podstawowe zasady ochrony przyrody i posiada poczucie jedności z otaczającym światem.

 

II

Budowanie systemu wartości

Uczeń:

 • potrafi kształtować własne pozytywne postawy społeczne i właściwe zachowania.

Uczeń:

-         zna i stosuje zwroty grzecznościowe,

-         potrafi kontrolować własne zachowania i sprawnie komunikuje się z rówieśnikami i dorosłymi,

-         rozumie znaczenie kultury osobistej w kontaktach międzyludzkich (prawidłowo odnosi się do rówieśników, nauczycieli i pracowników szkoły),

-         zna symbole narodowe, regionalne i wie, jak się wobec nich zachować.

 

 

III

Nabywanie umiejętności społecznych poprzez działanie

 

Uczeń:

 • wykazuje wiarę we własne możliwości i potrafi właściwie zachować się w trudnych sytuacjach.

Uczeń:

-         zna prawa i normy regulujące współżycie w środowisku szkolnym i przestrzega je,

-         odróżnia dobro od zła i reaguje prawidłowo w sytuacjach konfliktowych,

-         rozwija swoje zainteresowania i zdolności,

-         nabywa umiejętności autoprezentacji,

-         angażuje się w działalność samorządową na terenie klasy,

-         interesuje się przeszłością kraju i najbliższej okolicy.

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE

Zadania

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Wdrożenie do współżycia w grupie i w klasie

-         zabawy integrujące grupę,

-         ustalenie regulaminu klasy i jego przestrzeganie,

-         udział w imprezach szkolnych i klasowych,

-         sytuacje okazjonalne, np. Dzień Chłopca, Święto Dziewczynek,

-         zajęcia dydaktyczno ? wychowawcze prowadzone metodami aktywizującymi,

-         nauka zasad bezpieczeństwa,

wychowawca

pedagog

psycholog

dyrekcja

Rozwijanie więzi              z rodziną

-         organizowanie klasowych imprez okolicznościowych: Dzień Matki, Dzień Babci      i Dziadka,

-         wykonanie upominków dla rodziców i dziadków z okazji ich święta,

-         nauka recytacji wierszy i piosenek                      na uroczystości,

-         rozmowy na temat tradycji rodzinnych,

 

wychowawca

dyrekcja

Opracowanie obowiązujących w klasie, w szkole i poza szkołą norm i reguł zachowania

-         tworzenie zasad i reguł życia klasowego (regulamin),

-         przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole,

-         znajomość przepisów ruchu drogowego (spotkanie z policjantem, obserwacja ruchu drogowego, wycieczki),

 

wychowawca

dyrekcja

 

Uczenie nawyków dobrego zachowania i porozumiewania się z ludźmi

-         pogadanki, dyskusje z dziećmi,

-         wcielanie się w bohaterów literackich , filmowych i ich ocena,

-         samoocena własnego zachowania,

wychowawca

 

Poznanie przeszłości kraju i najbliższej okolicy

-         pogadanka na temat przeszłości kraju i najbliższej okolicy,

-         odwiedzanie Miejsc Pamięci Narodowej,

wychowawca

dyrekcja

Wzmocnienie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej

-         zwiedzanie zabytków,

-         zapoznanie z historią i legendami regionu,

-         udział w uroczystościach państwowych,

-         zapoznanie z symbolami narodowymi,

 

wychowawca

dyrekcja

Uczestnictwo w życiu kulturalnym

-         zwiedzanie wystaw , galerii,

-         wyjazdy do kina i na przedstawienia teatralne,

-         przygotowanie przez dzieci przedstawień, inscenizacji,

-         udział w akcjach charytatywnych i innych            na terenie szkoły,

wychowawca

dyrekcja

 

Szacunek dla przyrody

-         wycieczki ? obserwacja zmian w przyrodzie w różnych porach roku,

-         udział w akcji Sprzątanie Świata i w Dniu Ziemi,

-         pielęgnowanie roślin w domu i w szkole,

-         ochrona przyrody ? pogadanki,

-         nauka segregowania śmieci

-         recykling ?wykonanie pracy plastycznej                z surowców wtórnych,

wychowawca

dyrekcja

Wyrabianie nawyku uczestnictwa w konkursach szkolnych i innych

-         zachęcanie uczniów do podejmowania dodatkowej pracy,

-         udział w konkursach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych,

-         nagradzanie zwycięzców,

wychowawca

nauczyciele

dyrekcja

Przygotowanie do samokształcenia i samooceny

-         zadania dodatkowe dla uczniów,

-         zachęcanie do korzystania ze zbiorów bibliotecznych , pracowni komputerowej,

 

wychowawca

nauczyciele

biblioteka

 

II ETAP EDUKACYJNY

 

       klasy IV-VI

 

ZADANIA SZKOŁY

Począwszy od II etapu edukacyjnego proces wychowania realizowany jest poprzez różne sytuacje wychowawcze w szkole i w czasie wycieczek, a także w trakcie realizacji lekcji wychowawczych i poszczególnych przedmiotów.

 

PRIORYTETOWE CELE WYCHOWANIA I EFEKTY

WYCHOWAWCZE W KLASACH IV- VI

Cel wychowania

Efekty działań wychowawczych

Uczeń rozumie siebie i dostrzega prawidłowości rządzące światem zewnętrznym.

Uczeń:

 • ma poczucie swoich korzeni ? rodzina, środowisko, szkoła?
 • ustala, jakie są jego potrzeby, obowiązki

i jakie powinien podejmować decyzje,

 • jest świadomy swoich mocnych i słabych stron,
 • akceptuje samego siebie i swoje osobiste prawa, doświadcza różnych uczuć i potrafi je nazwać,
 • potrafi nazwać własne zachowania,
 • dąży do rozszerzenia swoich zainteresowań.

 

Uczeń zna normy i zasady życia społecznego i według nich postępuje.

Uczeń:

 • zna historię i tradycje szkoły i miejscowości,
 • jest świadomy swojej niepowtarzalności, dostrzega i akceptuje niepowtarzalność innych,
 • potrafi tworzyć i wzmacniać pozytywne relacje międzyludzkie,
 • podejmuje próby konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów,
 • posiada umiejętność dobrego komunikowania się: potrafi wyrażać swoje opinie i sądy, nie naruszając godności drugiej osoby,
 • przyjmuje postawy asertywne.

Uczeń ma poczucie własnej wartości, dąży do określenia swojej tożsamości.

Uczeń:

 • ma świadomość, swoich korzeni, systematycznie wzbogaca wiedzę na temat historii szkoły i regionu,
 • rozumie znaczenie ?hierarchii wartości?

i stara się zrozumieć hierarchię wartości innych ludzi,

 • dostrzega wartość życia jako fundamentu innych wartości,
 • potrafi docenić wartości przyrody i rzeczy nas otaczających,
 • próbuje odkrywać sens własnego życia,
 • wzbogaca swoją osobowość i szuka życiowej pasji,
 • ma poczucie własnej godności i szanuje godność innych ,
 • ceni przyjaźń i miłość ,
 • jest świadomy odpowiedzialności za słowo,
 • stara się efektywnie i mądrze wykorzystywać czas.

 

 

 

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE W KLASACH IV ? VI

 

 

Zadania

 

Sposób realizacji

 

Osoby odpowiedzialne

1. Rozwijanie samorządnej działalności uczniów:

- zrozumienie pojęcia ?samorządność? poprzez działanie wszystkich uczniów w klasie i w szkole,

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za sprawy klasy i szkoły,

- ustalenie obowiązków uczniów oraz sankcji w przypadku ich nieprzestrzegania,

- wybór samorządu klasowego i szkolnego,

- opracowanie planu SU,

- poznanie praw i obowiązków ucznia wynikających ze Statutu szkoły oraz procedur postępowania w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów,

- współudział uczniów w organizacji imprez i uroczystości szkolnych,

wychowawcy klas

opiekun SU

2. Zachowanie bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą:

- poznanie zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły,

- omówienie przykładów niebezpiecznych miejsc, sytuacji i zachowań, z jakimi mogą spotkać się uczniowie.

- poznanie przepisów ruchu drogowego,

- przestrzeganie zasad BHP na lekcjach i w czasie przerw,

- pogadanki, filmy edukacyjne, gry, zabawy ukazujące sposoby reagowania na niebezpieczeństwo,

 

wychowawcy

nauczyciele

pedagog szkolny

3. Poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz praca nad nimi:

- nabycie umiejętności obiektywnej oceny własnego postępowania,

- nabycie świadomości własnych wad i zalet,

- akceptacja siebie,

- dostrzeganie wpływu innych na kształtowanie osobowości,

- wykształcenie postawy krytycyzmu wobec wzorców propagowanych w środkach masowego przekazu,

- dążenie do rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań.

- podejmowanie tematyki                  na godzinach do dyspozycji wychowawcy (m.in. problem wpływu masmediów na nasze postępowanie),

- ekspozycje, wystawy prac plastycznych,

- udział w konkursach,

- drama,

- praca z uczniem w ramach zajęć korekcyjnych i rewalidacyjnych,

- indywidualna praca z uczniem zdolnym.

 

nauczyciele

wychowawcy

pedagog szkolny

4. Kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych:

- uświadomienie potrzeb troski o ochronę środowiska naturalnego,

- rozpoznawanie swoich potrzeb, przyzwyczajeń i ich wpływ na zdrowie,

- uświadomienie wartości zdrowego trybu życia,

- samodoskonalenie się                  w zakresie sprawności fizycznej,

- aktywne spędzanie wolnego czasu,

- poznanie zagrożeń wynikających z różnych nałogów i uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki, komputer, Internet, telefon komórkowy, telewizja).

-pogadanki, dyskusje,

- spotkania z przedstawicielami służby zdrowia,

- filmy edukacyjne,

- zajęcia na pływalni i inne zajęcia sportowe,

-organizowanie wycieczek krajoznawczych,

- konkursy,

- plakaty, gazetki klasowe,

- realizowanie zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej,

wszyscy nauczyciele

5. Edukacja kulturalna- dziedzictwo kulturowe            w regionie:

- korzystanie z repertuaru teatrów, kin, muzeów i innych ośrodków kultury,

-poznanie obiektów objętych ochroną przyrodniczą i historyczną,

- rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością narodową i regionalną,

- uczenie właściwego zachowania się wobec symboli narodowych,

- wyjazdy do teatru, kina, muzeum,

- konkursy,

-wycieczki, biwaki,

-spotkania z ciekawymi ludźmi z regionu,

- wystawy,

-gazetki,

-pogadanki,

wychowawcy

nauczyciele przedmiotów

Samorząd Uczniowski

6. Ja i moja rodzina:

- uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie i w grupie społecznej,

- dostarczenie wiedzy na temat praw i obowiązków dziecka w rodzinie,

- uświadomienie wartości rodziny,

- podtrzymywanie tradycji rodzinnych.

- zajęcia wychowania do życia w rodzinie,

- spotkania z rodzicami,

- organizowanie imprez klasowych,

- drzewo genealogiczne,

- pogadanki na godzinach                  do dyspozycji wychowawcy,

wychowawcy

nauczyciele przedmiotów

nauczyciel wdżwr

pedagog

7. Rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji:

- kształtowanie postaw asertywnych- uczymy się odmawiać,

- uczenie poprawnych zachowań obowiązujących w społeczeństwie,

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów w grupie,

- kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych,

- rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się, pracy zespołowej,

- poszukiwanie sposobów pomagania rówieśnikom i osobom potrzebującym (wolontariat).

- pogadanki,

- akcje charytatywne,

- dyskusje na temat koleżeństwa,

- dyskusje na temat tolerancji i wartości religijnych,

- zajęcia warsztatowe,

wychowawcy

pedagog szkolny

psycholog

Samorząd Uczniowski

 

8. Współdziałanie z rodzicami w procesie wychowania.

- współpraca z rodzicami w zakresie wychowania dzieci,

- spotkania z rodzicami,

- wspólne imprezy,

- udział rodziców w przedstawieniach i uroczystościach szkolnych,

dyrekcja

wychowawcy klas

Rada Rodziców

 

                                                   GIMNAZJUM

 

III ETAP EDUKACYJNY

 

 

ZADANIA SZKOŁY

           W gimnazjum nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej, wdrażają ich do samodzielności, pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym.

Edukacja w gimnazjum, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w życie społeczne, ma na celu przede wszystkim:

1)wprowadzać ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych, w tym w języków obcych, na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,

2)rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia,

3)wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki,

4)rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej,

5)zainteresować rozwojem środków transportu oraz budzić refleksje zwią

z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo na drogach publicznych.

Podobnie jak w szkole podstawowej, proces wychowania realizowany jest poprzez różne sytuacje wychowawcze w szkole i w czasie wycieczek, w trakcie realizacji lekcji wychowawczych, poszczególnych przedmiotów oraz zajęć pozalekcyjnych.

 

 

PRIORYTETOWE CELE i ZADANIA ORAZ EFEKTY

WYCHOWAWCZE W TRZYLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA W GIMNAZJUM

 

         CELE

 

ZADANIA DO REALIZACJI

SPODZIEWANE EFEKTY

WYCHOWAWCZE

 

Organizacja

zespołu

klasowego

 

Integracja środowiska klasowego i szkolnego.

Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i tworzenia wspólnoty klasowej.

Zorganizowanie klasowych zespołów pomocy koleżeńskiej.

Stworzenie poczucia bezpieczeństwa.

Uczeń:

 • przełamuje onieśmielenie w nowym środowisku,
 • poznaje kolegów z klasy, ich potrzeby i zainteresowania
 • bierze czynny udział w procesie integracji     zespołu klasowego,
 • wypracowuje i przestrzega kodeksu zasad postępowania w zespole klasowym,
 • rozumie potrzebę budowania wzajemnego zaufania,
 • osiąga wysoki stopień zadowolenia z pracy w szkole, ma poczucie bezpieczeństwa i oparcia.

Zapoznanie uczniów             z prawami dziecka             oraz z prawem wewnątrzszkolnym:

- Konwencja praw dziecka,

- Statut szkoły,

- WSO,

- PSO,

- Regulamin Samorządu Szkolnego.

 

Uczeń:

 • zna historię szkoły,
 • zna prawa dziecka,
 • zna dokumenty szkolne -prawa i obowiązki ucznia, system kar i nagród.

Edukacja kulturalna

 

Udział klasy w imprezach kulturalnych w szkole oraz w środowisku lokalnym.

 

Udział klasy w konkursach i uroczystościach z okazji świąt i rocznic.

Przygotowanie imprez klasowych.

Rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką.

 

Uczeń:

 • zna najważniejsze wydarzenia z dziejów państwa i narodu,
 • kultywuje tradycje narodowe i kulturowe,
 • potrafi działać na rzecz społeczności szkolnej,
 • samodzielnie prezentuje własne dokonania,
 • wypowiada się publicznie,
 • czyta literaturę,
 • ma poczucie piękna,
 • pogłębia swoją wiedzę.

Edukacja społeczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wdrażanie ucznia do różnorodnych form samorządności:

- Samorząd Uczniowski,

- Samorząd Klasowy,

- gazetki klasowe i szkolne,

- dyżury klasowe,

 

Uczeń:

 • dostrzega wartość tradycji i historii,
 • ma poczucie przynależności narodowej,
 • jest współorganizatorem życia wspólnoty klasowej i szkolnej,
 • aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły

Kształtowanie zasad   savoir-vivre wśród uczniów.

Dbałość o strój szkolny.

Uczeń:

 • zna i stosuje zasady dobrego zachowania i wychowania.

 

Kształcenie umiejętności poznania siebie, obiektywnej oceny swojej osoby i innych.

 

Uczeń:

 • posiada umiejętność krytycznej oceny własnych zachowań,
 • przyjmuje odpowiedzialność za własne słowa,
 • uczciwie ocenia innych.

Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej.

 

Uczeń:

 • zna swoją rolę jako uczeń szkoły, Polak, Europejczyk,
 • zna pojęcia: sprawiedliwość, wolność, demokracja.
 • bierze udział w życiu społeczności lokalnej ? szanuje tradycje patriotyczne.

Podtrzymywanie tradycji szkoły

Uczeń:

 • bierze udział w obchodach Dnia Patrona,
 • promuje szkołę w środowisku lokalnym poprzez występy artystyczne, projekty i prezentacje

Edukacja ekologiczna

 

Troska o estetyczny wygląd klasy, terenu wokół szkoły oraz miejsca zamieszkania.

Uświadomienie zagrożeń wynikających z niszczycielskiej działalności człowieka.

Wdrażanie nawyku dbania o środowisko naturalne poprzez działania ekologiczne.

 

Uczeń:

 • dba o środowisko naturalne swojego otoczenia,
 • dba o estetyczny wygląd najbliższego otoczenia,
 • ma poczucie zagrożeń cywilizacyjnych,
 • jest wrażliwy na piękno przyrody,
 • jest życzliwy w stosunku do zwierząt,
 • bierze udział w akcjach ekologicznych.

 

Edukacja prorodzinna

 

Poznanie środowiska domowego ucznia ? wzmocnienie pozytywnych relacji nauczyciel ? rodzic.

 • pozyskanie rodziców do współpracy opiekuńczej i wychowawczej.

Uświadomienie znaczenia rodziny i więzi rodzinnych.

Kształtowanie umiejętności współżycia w rodzinie.

 

Uczeń:

 • ma poczucie przynależności do grupy-rodziny,
 • zna funkcje rodziny,
 • ma świadomość znaczenia więzi rodzinnych.
 • dostrzega wzajemne relacje między członkami rodziny,
 • ma własną wizję idealnego domu.

Zapoznanie uczniów z typowymi konfliktami rodzinnymi i sposobami radzenia sobie z nimi.

Uczeń:

 • potrafi rozwiązywać konflikty.

 

Edukacja

prozdrowotna

 

 

Przeciwdziałanie nałogom ? profilaktyka

uzależnień:

- palenie papierosów,

- picie alkoholu,

- narkotyki,

- bulimia i anoreksja,

- inne uzależnienia.

 

Uczeń:

 • rozpoznaje zagrożenia i pułapki współczesnego świata,
 • potrafi przewidzieć konsekwencje sięgania po narkotyki, papierosy, alkohol,
 • umie odmawiać,
 • nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków.

Propagowanie zdrowego stylu życia ? higiena i ochrona zdrowia oraz higiena pracy.

 

Uczeń:

 • posiada informacje o zdrowym stylu życia zarówno fizycznego, jak i psychicznego,
 • dostrzega pozytywne wzorce w swoim otoczeniu,
 • jest schludny, dba o siebie i otoczenie,
 • prowadzi higieniczny tryb życia,
 • dba o czystość otoczenia.

Zapoznanie z działaniami grup nieformalnych (w tym sekt)

Uczeń:

 • zna działania różnych grup nieformalnych i potrafi się przed nimi ustrzec.

Rozwój emocjonalny ucznia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowanie wrażliwości, poczucia tolerancji, samodzielności i odpowiedzialności.

 

Uczeń:

 • dostrzega i nazywa uczucia oraz potrafi wyrazić je w sposób, który nie rani innych,
 • umie być samodzielny, koleżeński, życzliwy i uczynny rozumie potrzebę tolerancji,
 • potrafi wskazać cechy, które decydują o wartości człowieka,
 • umie rozpoznać u siebie przejawy zachowań nietolerancyjnych.
 • potrafi być odpowiedzialny za siebie i innych.

 

Przeciwdziałanie agresji i przemocy.

Uczeń:

 • wie czym jest agresja i zna jej rodzaje,
 • umie określić przyczyny agresywnych zachowań,
 • zna skutki agresji,
 • rozpoznaje przemoc i agresję,
 • przeciwdziała przemocy i agresji,
 • potrafi odróżnić zachowania pozytywne od negatywnych.

Kształtowanie umiejętności negocjacji ? rozwiązywanie konfliktów.

Wypracowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

 

Uczeń:

 • zna konsekwencje agresywnego rozwiązywania konfliktów,
 • umie wskazać nieagresywne sposoby rozwiązywania konfliktów,
 • potrafi negocjować, rozwiązać konflikt,
 • rozpoznaje problemy,
 • poszukuje właściwych rozwiązań, podejmuje działania mające na celu ich rozwiązanie.

 

Kształtowanie zachowań asertywnych.

 

Uczeń:

 • zna pojęcie asertywności,
 • potrafi stanowczo, łagodnie i bez lęku wyrazić swoje poglądy, uczucia, opinie,
 • zna podstawowe techniki odmawiania,
 • ma poczucie własnej wartości,
 • dokonuje samooceny i samokontroli.

Kształtowanie relacji międzyludzkich ? szacunek, empatia. Komunikacja .

Uczeń:

 • potrafi okazać szacunek,
 • potrafi wczuć się w stany emocjonalne i sytuacje innych ludzi,
 • wie, jakie rodzaje wypowiedzi utrudniają kontakt z innymi ludźmi.

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

 

Uczeń:

 • zna pozytywną i negatywną siłę stresu,
 • zna różne sposoby zapobiegania stresowi i radzenia sobie z jego skutkami.

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Kształtowanie świadomości zagrożeń dla ludzi i środowiska.

 

Uczeń:

 • potrafi właściwie zachować się w przypadku zagrożenia pożarowego, katastrof i innych zagrożeń,
 • zna zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu.

Doradztwo zawodowe

 

Kształtowanie umiejętności uczenia się.

 

Kształtowanie umiejętności rozwijania swoich zainteresowań.

 

Przygotowanie ucznia do prawidłowego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu.

Uczeń:

 • potrafi się efektywnie uczyć,
 • zna swoje mocne strony,
 • rozwija zainteresowania,
 • zna swoje predyspozycje,
 • potrafi wybrać szkołę adekwatną do predyspozycji,
 • rozumie potrzebę uczenia się,
 • jest kreatywny.

 

 

VI. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

 

Dyrekcja:

 • dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole
 • współpracuje z Samorządem Uczniowskim
 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego
 • ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwiać udział w kursach pedagogicznych
 • dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły zarówno uczniów jak i pracowników szkoły (dyżury nauczycielskie, dyżury pracowników szkoły, monitoring wejść i wyjść osób wchodzących i wychodzących ze szkoły, monitoring wizyjny)

 

 

Nauczyciele:

 • powinni proponować uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i na wsi
 • mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego
 • mają obowiązek współpracy z kuratorami sądowymi czuwającymi nad programem resocjalizacji uczniów trudnych (w przypadku zgłoszenia przez kuratora takiej potrzeby)
 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka
 • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść tp.
 • inspirują siebie i uczniów do twórczych poszukiwań

 

Wychowawcy klas:

 • wychowawcy prowadzą w różnych formach szkolenia dla rodziców
 • dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów, również tych niedostosowanych społecznie
 • zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów
 • sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie
 • poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków
 • mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby
 • uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości
 • kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu
 • realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczego szkoły

 

Rada Rodziców:

 • reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły
 • współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły
 • pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły
 • organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły

Samorząd Uczniowski:

 • jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec Dyrekcji i grona pedagogicznego
 • inicjuje działania dotyczące życia uczniów
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji
 • angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję
 • wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej

 

VII

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzice mają pierwotne prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci. Szkoła wspiera rodzinę w dziedzinie wychowania.

Rodzice współtworzą Program wychowawczy, Program profilaktyki oraz Szkolny system oceniania Zespołu Szkół i akceptują zawarte w nich zasady, a ponadto deklarują współpracę ze szkołą w dziedzinie wychowania w następujących formach:

1.Wspólnie z wychowawcami (pedagogiem szkolnym) przeprowadzają ankietę wśród rodziców uczniów klas pierwszych ( wszystkich klas) badającą możliwości włączenia się rodziców w życie szkoły i poszczególnych klas.

2. Uczestniczą w organizowanych przez szkołę spotkaniach informacyjnychz przyjętym terminarzem.

3.Uczestniczą w wyznaczonych przez nauczycieli dodatkowych spotkaniach w przypadku kłopotów wychowawczych pojedynczych osób lub całych klas w celu wspólnego rozwiązywania problemów.

4.Współpracują z pedagogiem i psychologiem w celu wzajemnego wspierania się szkoły i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

5.Swoją wiedzą i umiejętnościami wspierają wychowawców (szkołę)przeprowadzaniu zajęć godzin wychowawczych, warsztatów dla młodzieży i prelekcji dla rodziców.

6.Aktywnie włączają się w organizację imprez klasowych (szkolnych) i wycieczek dydaktycznych przez pomoc organizacyjną i uczestnictwo w tych przedsięwzięciach.

7.Wspierają starania szkoły o stałe podnoszenie efektywności procesu dydaktyczno ? wychowawczego przez modernizację i doposażanie placówki w drodze wsparcia finansowego czy pracy własnej na rzecz klasy i szkoły.