Plan pracy SU

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Rzewniu

Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rzewniu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzewniu

na rok szkolny 2016/2017

Opracowanie:

Bożena Kierzkowska

Marzanna Łyczkowska

I Cele i zadania:

 • kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji
  i poczucia odpowiedzialności,
 • realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,

II Zadania samorządu na rok szkolny 2016/2017:

 • organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych,
 • rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki,
 • organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym,
 • zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami,
 • zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza nią,

III Działania stałe:

 • spotkania z przedstawicielami samorządów klasowych,
 • losowanie ?Szczęśliwego Numerka?, (PG)
 • organizacja imprez szkolnych,
 • działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach podejmowanych przez różne instytucje na terenie gminy.

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:

1.Rozwijanie samorządności:

 • opracowywanie planu pracy SU,
 • stałe prowadzenie tablic informacyjnych SU,
 • spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze statutem szkoły, regulaminem ucznia, wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
 • udział w uroczystościach szkolnych ? pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu,
 • pomoc w realizacji uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych,
 • systematyczne spotkania SU ? planowanie i organizowanie pracy,
 • pomoc koleżeńska,

2.Akcje charytatywne.

 • udział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb,
 • zbiórka pieniędzy na rzecz adopcyjnego dziecka PSP w Rzewniu , (PSP)

3.Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska:

 • udział w akcjach ekologicznych: ?sprzątanie świata?,

4.Kultura spędzania wolnego czasu ? imprezy towarzyskie, szkolne lub
środowiskowe :

 • zabawa andrzejkowa,
 • mikołajki,
 • zabawa karnawałowa,
 • pierwszy dzień wiosny,
 • dzień Dziecka,
 • dyskoteki szkolne,
 • święto Pieczonego Ziemniaka,

5.Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów:

 • szkolny konkurs kolęd,
 • najpiękniejszy stroik,
 • najpiękniejsza klasowa choinka   (PG)
 • najzabawniejsza kartka walentynkowa   (PG)
 • poczta Walentynowa (PSP)
 • konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną,
 • stop przemocy ? konkurs plastyczny,
 • wspieranie organizacji konkursów przedmiotowych,
 • wspieranie organizacji przeglądów działań profilaktycznych.

6.Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych:

 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Święto Niepodległości,
 • Dzień Kobiet,
 • Rocznica Konstytucji 3 Maja,
 • Dzień Flagi,
 • Boże Narodzenie,
 • Dzień wiosny,
 • Światowy Dzień Ziemi,
 • Dzień Dziecka,

TERMIN ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI

WRZESIEŃ
Organizacja Samorządu Szkolnego:

 • ustalenie zadań do pracy w poszczególnych miesiącach r.szk.2016/17,
 • ustalenie zadań dla poszczególnych sekcji,
 • ogłoszenia na tablicy informacyjnej,
 • losowanie ?Szczęśliwy numerek?, (PG)

Sprzątanie świata

 • akcja ?sprzątanie świata?

PAŹDZIERNIK
Dzień Edukacji Narodowej13.X. 2016r.

 • udział w inscenizacji,
 • przygotowanie upominków dla wszystkich pracowników szkoły,

LISTOPAD
Święto Niepodległości

 • apel

Andrzejki :

 • dyskoteka,
 • wróżby,
 • kawiarenka,
 • dekoracja,

GRUDZIEŃ
Boże Narodzenie

 • gazetka,
 • spotkanie przy choince ? konkurs kolęd,
 • przekazanie życzeń wszystkim nauczycielom i uczniom,
 • zorganizowanie kiermaszu świątecznego- konkurs stroików i ozdób świątecznych,

STYCZEŃ
Podsumowanie I-go półrocza

 • wykonanie diagramu prezentującego najlepszych uczniów kl. I-III za I-sze półrocze r. szk. 2016/2017

LUTY
Walentynki:

 • poczta WALENTYNKOWA dla wszystkich klas,
 • dyskoteka,
 • kawiarenka,

MARZEC
8. 03.2017r Dzień Kobiet :

 • apel,
 • życzenia
 • kwiatek dla każdej Pani,
 • 21 marzec- Pierwszy Dzień Wiosny,

Wielkanoc:

 • życzenia świąteczne dla wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów,
 • konkurs na najładniejszą piosenkę,


KWIECIEŃ

 • rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II 2. IV. 2017r.,
 • uczczenie pamięci Papieża minutą ciszy,
 • apel pod kierunkiem nauczyciela Katechety,

Święto Ziemi:

 • apel


MAJ

 • rocznica Konstytucji 3 Maja,
 • ekologiczny plakat ? konkurs,
 • promocja ekologicznej żywności ? przy udziale klas,
 • apel,
 • Dzień Matki ? apel,

CZERWIEC

Dzień Dziecka:

 • gry i zabawy sportowe

Dni Unii Europejskiej

 • konkurs znajomości krajów Unii

Podsumowanie pracy w II półroczu

 

Cały rok:

 • realizacja pomysłów uczniów,
 • współdziałanie ze społecznością szkolną,

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego będzie aktualizowany na bieżąco w zależności od potrzeb szkoły.

PSP ? tylko Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzewniu

PG ? tylko Publiczne Gimnazjum w Rzewniu.