Nauczanie zdalne od 29.03 do 11.04

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju rząd podjął decyzję, że od 29 marca do 11 kwietnia     2021 r. naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

W związku z powyższym informuję, że:

Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. dyrektor szkoły podstawowej ma obowiązek zorganizować opiekę dla dzieci klas I - III na wniosek rodziców, którzy:

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5) wykonują działania ratownicze,

6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować dla tych dzieci opiekę w szkole, do której uczęszczają.

Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką, realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Nauka zdalna w klasach I -  VIII szkoły podstawowej będzie odbywała się zgodnie z obowiązującym planem lekcji i na dotychczasowych zasadach z wykorzystaniem aplikacji ZOOM.

Konsultacje dla uczniów klasy VIII będą odbywały się zgodnie z harmonogramem konsultacji.